Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Nước

Ứng dụng quản lý môi trường thời gian thực, đạt được những yêu cầu nghiêm ngặt về môi trường và xử lí nước tự động 

Giải pháp mềm về môi trường của Rockwell.
Đặc điểm nổi bật
• Giảm việc báo cáo trở hoặc sai lầm và sự rủi ro bị phạt tiền hoặc hình phạt từ việc vượt quá mức chất thải cho phép.
• Nâng cao hiệu suất giữa những lần báo cáo.
• Gảm số lượng tai nạn hoặc sai lệch
• Giảm công việc giám sát, lưu trữ và chi phí thích nghi.
Những giải pháp mềm của Rockwell
Giải pháp thúc đẩy Rockwell Automation của chúng tôi trong hơn 100 năm qua là cải thiện môi trường, hỗ trợ toàn cầu và kinh nghiệm. Trong những ứng dụng thực tế tốt nhất là tích hợp vào mỗi ứng dụng được tạo sẵn cho các khung ứng dụng để thúc đẩy Service Oriented Architecture (SOA).. Giải pháp giám sát, khi kết hợp với thư viện nền, cho phép sự lựa chọn riêng biệt giúp cho người sử dụng dễ làm quen và thích nghi.
Thách Thức
Những qui đinh luật pháp về môi trường toàn cầu, các quốc gia và các khu vực và thị trường kinh doanh , yêu cầu các công ty thể hiện chính xác, nghiêm khắc và xác định nhiệm vụ giám sát, lưu trữ và báo cáo đúng thời gian. Tuy nhiên, việc thu thập dữ liệu phức tạp và báo cáo luôn công việc thiếu chính xác, thiếu đúng lúc, nghiêm khắc và an toàn đòi hỏi đạt đạt được yêu cầu tiến triển của chương trình.nhiều phương pháp báo cáo là tập trung nhiều vào tiềm năng và dựa vào bảng tính và log form. Ngay cả những lỗi nhỏ nhất-từ việc sử dụng dữ liệu ngõ vào không hợp lệ đến việc xác định không chuẩn của dữ liệu và kết quả- có thể dẫn đến những báo cáo không chính xác, trễ thời gian, phạt tài chính, giảm lợi nhuận ….
Giải pháp mềm Rockwell nhận ra những thách thức này và đưa ra Real-time Environmental Management (REM), kết hợp môi trường duy nhất và những ứng dụng đưa ra mọi hoạt động liên tục trong thời gian thực.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *