Nhận bản tin Online
Bài viết mới
18 Th5 2024

Blog Tự Động Hóa

NORTH AMERICA-Băc Mỹ
Hoạt động trong & ngoài nước

NORTH AMERICA-Băc Mỹ 

PI North America đã hoàn thành chương trình đào tạo năm 2010 và đang hướng đến năm 2011. Carl Henning nói: “ 2 quốc gia, 20 thành phố, hàng nghìn sự giáo dục – Đó là những thông kế các lớp one-day training năm 2010 … không phải là để đề cập đến hàng nghìn dặm cho mỗi cá nhân”. Những thành phố sau đây dự kiến trong kế hoạch cho năm 2011: Huntsville, Chicago, Indianapolis, Richmond, Houston, Philadelphia/New Jersey, Raleigh, Spokane, Denver, Cincinnati, Minneapolis, Milwaukee, San Diego, Rochester NY, Pittsburgh, Houston, Boston, Greenville SC, Vancouver, Toronto. Những lớp Certified Network Engineer được lên kế hoạch cho năm 2011 và blog Carl mở rộng từ SPS/IPC/DRIVES với rất nhiều chuyện tin tức, hình ảnh clip phim liên quan đến PI world.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *