Nhận bản tin Online
Bài viết mới
03 Th10 2023

Danh mục: Công cụ & máy móc

Công cụ & máy móc

Các bộ truyền động bền vững cho vận chuyển nhanh: NORD DRIVESYSTEMS cung cấp STROS cho các dự án quốc tế 

Nếu
một Palăng không làm việc, toàn bộ khu vực xây dựng sẽ đi đến ngừng
hoạt động. Vì vậy, các bộ truyền động không bao giờ hư hỏng trong bất kỳ
trường hợp nào. Khái niệm NORD cho STROS cẩu thiết bị lên với ba bộ
truyền động làm việc độc lập ngăn ngừa ngưng hoạt động tốn kém

Công cụ & máy móc

Công nghệ truyền động thông minh theo đuổi sự thay đổi 

Máy nắn được cấp bằng sang chế mới cho phôi của MAE Maschinen- und Apparatebau Götzen GmbH hiệu chỉnh phôi cong trong phạm vi chiều dài lên đến 30m, độ chính xác đến 0.1 mm. Bộ truyền động bơm tốc độ Sytronix được dùng trong di chuyển pittong của bơm cung cấp hiệu suất năng lượng cao và đảm bảo chuyển động chính xác.