Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Blog Tự Động Hóa

Nhu cầu IE3 để bao phủ động cơ nhỏ hơn từ ngày 01 tháng 1 năm 2017
Tự động hóa

Nhu cầu IE3 để bao phủ động cơ nhỏ hơn từ ngày 01 tháng 1 năm 2017 

Minh họa: cấu hình truyền động phù hợp với các tiêu chuẩn sinh thái: các danh mục đầu tư NORD bao gồm tất cả các lớp học hiệu quả quốc tế hiện nay, bao gồm cả động cơ IE3 từ đầu ra 0,12 kW

Danh mục đầu tư NORD DRIVESYSTEMS đã vượt quá quy định thiết kế hệ thống EU.
Tính đến 01 tháng 1 năm 2017, hiệu quả năng lượng bậc IE3 sẽ áp bắt buộc trong Liên minh châu Âu cho nguồn điện vận hành bằng động cơ điện công suất trong phạm vi đánh giá từ 0,75 kW đến 375 kW. Phần mở rộng này cho kích thước động cơ nhỏ hơn dựa trên các Quy định (EC) 640/2009 thực hiện thiết kế sinh thái Chỉ thị 2009/125 / EC. Vào đầu năm 2016, NORD DRIVESYSTEMS đã bắt đầu cung cấp động cơ đánh giá 0.12 kW và cao hơn theo tiêu chuẩn IEC 60034-30-1 IE3 hiệu quả và NEMA MG1 cao cấp hiệu quả. Vì vậy, các nhà sản xuất vượt quá yêu cầu pháp lý, đặc biệt trong phạm vi hiệu suất nhỏ. Các đơn vị, tạo nên số lượng lớn của tất cả các động cơ đang hoạt động. Để thực hiện việc chuyển đổi dễ dàng cho các nhà sản xuất máy tính và nhà máy, kích thước của động cơ IE3 NORD của phần lớn vẫn giống hệt với mô hình IE2, cho phép retrofitting mà không cần bất kỳ sửa đổi cho các máy và các nhà máy. Hơn nữa, danh mục đầu tư NORD bao gồm động cơ có tính năng như một IE4 hay Super cao cấp giá hiệu quả đó là biến tần điều khiển theo mặc định. Những giải pháp này đạt được mức độ hiệu quả cao hơn.
NORD cung cấp thông tin toàn diện và hướng dẫn chuyên môn trong việc lựa chọn động cơ sử dụng trên toàn thế giới và thiết kế hệ thống và các nhà máy tương lai.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *