Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: Bavitech

Sự kiện

Tham dự Hội thảo Quốc tế PROFIBUS – PROFINET ngày 08 tháng 11 năm 2013 

Đổi mới là động cơ cho sự tiến bộ – điều kiện quan trọng đầu tiên nhằm
giữ vững vị trí trong cuộc cạnh tranh toàn cầu. Tuy nhiên, sự đổi mới,
cải tiến này phải được kiểm chứng trên thực tế và mang đến những lợi ích
cụ thể cho người sử dụng. PROFIBUS và PROFINET đáp ứng được các yêu cầu
đặt ra.