Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th9 2023

Thẻ: cụm cảm biến

Cụm cảm biến Ax20 

Thiết lập tiêu chuẩn cho việc quản lý mạng lưới và xác định vị trí
Tính linh hoạt cao
• Lớp vỏ nhỏ nhất trên thị trường
• Không cần phải có gương phản xạ