Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: Bộ truyền động

Công cụ & máy móc

Các bộ truyền động bền vững cho vận chuyển nhanh: NORD DRIVESYSTEMS cung cấp STROS cho các dự án quốc tế 

Nếu
một Palăng không làm việc, toàn bộ khu vực xây dựng sẽ đi đến ngừng
hoạt động. Vì vậy, các bộ truyền động không bao giờ hư hỏng trong bất kỳ
trường hợp nào. Khái niệm NORD cho STROS cẩu thiết bị lên với ba bộ
truyền động làm việc độc lập ngăn ngừa ngưng hoạt động tốn kém