Nhận bản tin Online
Bài viết mới
04 Th12 2023

Thẻ: 100-FC

Nước

Bộ lọc loại PR-BW 100-FC 

PR-BW 100-FC là một loạt các bộ lọc để lọc tinh các chất lỏng. Thiết kế
của nó dựa vào loại hình cầu PR-BW 100 và đặc biệt mạnh bởi các “ phần
tử lọc tích cực”