Nhận bản tin Online
Bài viết mới
21 Th7 2024

Thẻ: DPI 150

Đo lường

Áp kế chính xác – DPI 150 

DPI 150 là một áp suất kế kỹ thuật số có độ chính xác và tính kinh tế
cao. Nó có thể đo áp suất trong các phạm vi khác nhau từ mức thấp 0 đến
10 lên đến 3000 psi (25 mbar to 200 bar) và cung cấp độ chính xác 0.01%
ở nhiệt độ 18°C to 28°C