Nhận bản tin Online
Bài viết mới
24 Th7 2024

Thẻ: DAQ

Tự động hóa

Mô-đun netJACK, DAQ: Chứng minh tương lai I/O của bạn 

Các thông tin liên lạc phổ biến mô-đun netJACK với giao diện PCI Express
được đề ra trong thị trường thiết kế nhúng với các CPUs hiệu suất cao
ví dụ như Intel Atom®. Ngoài ra còn có những sự lựa chọn với các giao
diện truyền thống bộ Dual-Port-Memory và giao diện kết nối nhanh SPI.