Nhận bản tin Online
Bài viết mới
13 Th6 2024

Thẻ: Bảo vệ bầu khí quyển

Đời sống & kinh tế

Bảo vệ bầu khí quyển cho các thế hệ mai sau 

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó cục trưởng, cục khí
tượng thủy văn và biến đổi khí hậu Bộ TN&MT cho biết số liệu về việc
tiêu thụ chất HCFC (chất làm suy giảm tầng ôzôn) trung bình khoảng
3.200 tấn HCFC-141b trong sản xuất dịch vụ điều hòa không khí và 7.000
tấn polyol trộn sẵn HCFC-141b trong sản xuất xốp cách nhiệt.