Nhận bản tin Online
Bài viết mới
28 Th9 2023

Blog Tự Động Hóa

Tự động hóa

Profitnet mạng lưới kiểm tra 

Sau khi cài đặt đúng, một mạng lưới PROFINET phải được kiểm tra. Để cần sự hỗ trợ này PI tạo ra một sự ủy thác cho PROFINET. Điều này có được là do hệ thống chứa thông tin về việc kiểm tra, hiện có tín hiệu bằng cách sử dụng đơn giản, kỹ thuật, và mô tả một loạt các thiết bị và làm thế nào để thực hiện đo lường, và tạo ra
các mẫu xét nghiệm kiểm tra các báo cáo được bao gồm tín hiệu đưa đến và xử lý sự cố được mô tả là từng bước.

Kế hoạch Chỉ Dẫn
Một hướng dẫn lập kế hoạch cũng được chuẩn bị. Điều này được đề xuất đưa ra với tất cả các lĩnh vực quy chuẩn trong hệ thống PROFINET và trình bày các thành phần cần thiết. Những ngày làm việc để hoàn thành mục tiêu là cuối năm 2009

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *