Nhận bản tin Online
Bài viết mới
04 Th12 2023

Blog Tự Động Hóa

PROFIBUS là chuẩn bus trường quốc tế độc lập và mở rộng có thể được dùng trong xây dựng, material flow, tự động hóa sản xuất và quá trình
Thiết bị công nghiệp

PROFIBUS là chuẩn bus trường quốc tế độc lập và mở rộng có thể được dùng trong xây dựng, material flow, tự động hóa sản xuất và quá trình 

Phần mềm hỗ trợ cho – QNX 4.x và 6.x – Linux-Kernel independent PREEMPT_RT và Standard-Linux versions

Phần mềm Linux dựa trên giao diện UIO, vì thế nó hoạt động độc lập từ phiên bản của LINUX kernel. Chỉ những nguồn của mô đun liên quan với giao diện UIO phải được biên dịch lại cho những phiên bản 2.6.x độc lập và hỗ trợ UIOmới nhất. Sự bổ sung này tránh cho sự chuyển đổi chế độ hoạt động của master hoặc slave để tối thiểu hóa thời gian yêu cầu cho CPU- Tất cả C-APIs cũng cung cấp thư viện khối hàm cho sự tích hợp vào DACHSview.
Supported PROFIBUS-DP Boards @ 12 Mb/s
• PB-PRO-PCI boards: Master, DP-Slave
• PB-PRO-PCIe boards: Master, DP-Slave
• PB-PRO PC/104-Plus PCI-Boards: Master, DP-Slave
• PROFI104 ISA: Master/Slave
• PROFIboard PCI: Master, Slave discontinued 2011-10-31
• PROFIboard ISA: Master, Slave discontinued 2011-10-31
• CP5613 A2 DP-Master (Siemens)
• PMC251 (Kontron)
• CP351 (Kontron)
Các board mạch đồng xử lý này (PROFIboard hoặc PROFI104 từ Softing) cho phép kết nối 1 máy tính với mạng PROFIBUS-DP hoặc PROFIBUS-FDL/FMS. Phần mềm giao thức được xử lý bởi giao thức tích hợp ASIC ASPC2 và SPC3. Với tốc độ truyền 12Mb/s,ASPC2 master ASIC cung cấp sự tiếp cận với các slave PROFIBUS-DP. ASIC SPC3 cho phép board hoạt động như là 1 slave DP. Bộ xử lý on-board thứ 2 thực hiện truyền thông với hệ thống chủ và DP ASIC và xử lý layer 7.
Ứng dụng DACHS® PROFIBUS của chúng tôi giao tiếp với dữ liệu IO được căn cứ trên shared memory mà cung cấp việc truyền dữ liệu nhanh hơn giữa ứng dụng và bộ truyền động. Điều này cho phép cập nhật chu kỳ ngắn mà không làm CPU quá tải do sự chuyển đổi không cần thiết hoặc quá trình xử lý trước ở cấp truyền động.
Sự truyền thông của ứng dụng với driver cho việc quản lý, cấu hình và chức năng chuẩn đoán dựa trên những thông tin trôi qua (devctrls).
Tất cả các dịch vụ PROFIBUS phần 1-3 của chuẩn Châu Âu EN 50170 được hỗ trợ hoàn toàn trong phần mềm DACHS® PROFIBUS. Vòng đời của các drivers được điều chỉnh trong dải từ 1ms đến 4ms. Ứng dụng cũng có thể tạo ra chu kỳ bus.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *