Nhận bản tin Online
Bài viết mới
29 Th3 2023

Blog Tự Động Hóa

Khai trương Văn phòng Đại diện Hội Năng lượng Sạch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hoạt động trong & ngoài nước

Khai trương Văn phòng Đại diện Hội Năng lượng Sạch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 

TS Mai Duy Thiện trao quyết định cho ông Hoàng Giang, Trưởng Văn phòng Đại diện Hội Năng lượng Sạch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh – Ảnh: Mai Thanh

Ngày 9/2/2020, Hội Năng lượng Sạch Việt Nam đã tổ chức Lễ ra mắt Văn phòng đại diện Hiệp hội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dưới sự chủ trì buổi ra mắt TS Mai Duy Thiện – Phó Chủ tịch Thường trực, Hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) và đông đảo đại diện các doanh nghiệp, hội viên hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

“Việt Nam nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, số giờ nắng bình quân trong năm từ 2.500 – 3.000 giờ; nhiệt độ bình quân năm trên 21 0 C; hơn 8% diện tích có tiềm năng gió rất tốt (tốc độ gió ở độ cao 65m là 7 – 8 m/giây)… Với lợi thế đó, Việt Nam xác định, đây là 2 nguồn năng lượng chính để phát triển điện sạch” ông Mai Duy Thiện cho biết.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, Chính phủ và các địa phương đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi, khuyến khích phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo. Chính điều đó đã hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thể hiện bằng việc hàng loạt các dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời được khởi công và đi vào vận hành hoạt động. Theo số liệu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến hết năm 2019 có 5.039MW điện năng lượng tái tạo chủ yếu là điện gió và điện mặt trời được hòa lưới điện quốc gia, xếp thứ 2 trong khối các nước ASEAN và xếp thứ 23 trên thế giới. Ngoài ra còn có khoảng 3.000MW điện mặt trời và điện gió đang xây dựng chuẩn bị hòa lưới, và hàng chục dự án năng lượng sạch khác chờ bổ sung quy hoạch với tổng công suất lên đến nhiều ngàn MW đầu tư trong năm 2020.

Trong điều kiện biến đổi khí hậu và giảm phát thải khí nhà kính, định hướng phát triển năng lượng tái tạo càng được Chính phủ và các địa phương đặc biệt quan tâm. Đây là nền tảng dự báo sự phát triển mạnh mẽ của lĩnh vực này trong năm 2020 và những năm tiếp theo, ông Thiện cho biết thêm.

Ngày 29/7/2015, Hội Năng lượng Sạch Việt Nam (VCEA) được thành lập. Hội là một tổ chức xã hội nghề nghiệp, được thành lập nhằm thúc đẩy các hoạt động về bảo đảm năng lượng sạch và chính sách phát triển năng lượng sạch Việt Nam, Hội là nơi hỗ trợ, gắn kết và từng bước góp phần nâng cao thực hiện chức năng phản biện, giám sát, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ để bảo vệ cho các tổ chức cũng như mọi doanh nghiệp khi thực hiện các dự án phát triển năng lượng sạch.

Theo Quyết định số 02/QĐ-HHNLS, VCEA quyết định thành lập Văn phòng Đại diện của Hội Năng lượng Sạch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 02/02/2020. Văn phòng Đại diện của Hội có trụ sở đóng tại: Phòng số 1103A-B, tầng 11, tòa nhà Mê Linh Point, số 2 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM. TS. Hoàng Giang, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pacifico Energy Việt Nam làm Trưởng Văn phòng Đại diện.

“Sự ra đời Văn phòng Đại diện của Hội Năng lượng Sạch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh là một sự kiện quan trọng của Hội và của những nhà đầu tư, nhà kinh doanh và giới các doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đang quan tâm đến lĩnh vực năng lượng sạch tại Việt Nam. Sự kiện này có ý nghĩa rất quan trọng của Hội Năng lượng Sạch Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt với sự quy tụ, liên kết và chung tay cùng hoạt động của các tổ chức trong và ngoài nước liên quan tới lĩnh vực năng lượng sạch đặc biệt ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực miền Nam”, TS Mai Duy Thiện khẳng định.

Nhận nhiệm vụ, TS Hoàng Giang bày tỏ niềm vinh dự cũng như trách nhiệm để ông hỗ trợ các dự án điện sạch và ông hi vọng trong thời gian tới sẽ nhận được sự ủng hộ của VCEA cũng như các hội viên để góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

5 nhiệm vụ cho Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tại lễ ra mắt, phó Chủ tịch Thường trực Hội Năng lượng Sạch Việt Nam đề nghị Văn phòng Đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh triển khai khẩn trương 5 nhiệm vụ:
1. Nhanh chóng hoàn thành các công việc về pháp nhân, kiện toàn bộ máy tổ chức của văn phòng để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ của lãnh đạo Hội giao phó.
2. Tổng hợp danh sách những tập thể và cá nhân tự nguyện tham gia là hội viên của Hội để Hiệp hội ra quyết định kết nạp hội viên.
3. Lắng nghe các ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các hội viên, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các nhà đầu tư trong lĩnh vực, tham khảo các nhà khoa học, nhà quản lý, tổng hợp các ý kiến, để tham mưu, đề xuất cho Lãnh đạo Hội.
4. Khi được phép của Lãnh đạo Hội thì tổ chức các Diễn đàn, các hội thảo về các lĩnh vực như khoa học, quản lý, quảng bá sản phẩm…, lấy ý kiến của các hôi viên góp ý các cơ chế chính sách để trình Hội để Hội xem xét tổng hợp trình các cơ quan có thẩm quyền.
5. Phát động các phong trào Thi đua trong cộng đồng, lựa chọn những tập thể , cá nhân là những ngọn cờ tiên tiến xuất sắc trong lĩnh vực, đề xuất các hình thức như: Khen thưởng đột xuất, Khen thưởng thường xuyên các cấp theo luật Thi đua khen thưởng, tổ chức các giải thưởng theo các chuyên đề và nhiều công tác quan trọng khác…

Suri Nguyễn

 

Representative Office of Vietnam Clean Energy Association in Ho Chi Minh City inaugurated

Representative Office of Vietnam Clean Energy Association in Ho Chi Minh City inaugurated – Photo: Mai Thanh

Vietnam Clean Energy Association organized the Opening Ceremony of the Association Representative Office in Ho Chi Minh City on 9/2/2020.

Dr. Mai Duy Thien handed over the decision to Mr. Hoang Giang, Head of Representative Office of Vietnam Clean Energy Association in Ho Chi Minh City.

Under the leadership Dr. Mai Duy Thien – Standing Vice Chairman, Vietnam Clean Energy Association (VCEA) and numerous representatives of enterprises and members operating in the field of renewable energy.

“Vietnam is located in the tropical monsoon region, the average number of sunny hours per year is from 2,500 to 3,000 hours; the annual average temperature is over 210C; more than 8% of the area has very good wind potential (wind speed at an altitude of 65m is 7 – 8 m / sec) … With such advantage, Vietnam identified that these are the two main sources for clean energy development” said Dr Thien.

Over the past 3 years, the Government and localities have issued many preferential policies to encourage the development of renewable energy which attracted domestic and foreign investors, reflected by the series of wind and solar power projects being started and put into operation. According to the Vietnam Electricity Group, by the end of 2019, there are 5,039MW of renewable energy, mainly wind and solar power, connected to the national grid, ranked 2nd among ASEAN countries and ranked 23rd in the world. In addition, there are about 3,000 MW of solar and wind power are under construction to prepare for grid connection, and dozens of other clean energy projects waiting for additional planning with a total capacity up to thousands of MW invested in 2020.

In the context of climate change and reduction of greenhouse gas emissions, the development orientation of renewable energy is particularly interested to the Government and localities. This is the basis for forecasting the strong development of this field in 2020 and the following years, Dr. Thien added.

On 29/7/2015, VCEA was established. The Association is a professional social organization, established to promote activities of ensuring clean energy and clean energy development policy in Vietnam. The Association is a place to support, engage and gradually contribute to improving high functions of criticizing, monitoring, propaganda, advocacy and support to protect organizations as well as all enterprises when implementing clean energy development projects.

According to Decision No. 02 / QD-HHNLS, VCEA decided to establish a Representative Office of Vietnam Clean Energy Association in Ho Chi Minh City from 2/2/2020. The Representative Office located at: Room 1103A-B, 11th floor, Me Linh Point building, No. 2 Ngo Duc Ke street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City. Dr. Hoang Giang, Chairman and CEO of Pacifico Energy Vietnam Joint Stock Company is Head of Representative Office.

“The establishment of Representative Office of Vietnam Clean Energy Association in Ho Chi Minh City is an important event of the Association and of domestic and foreign investors, traders and enterprises and individuals who is interested in clean energy in Vietnam. This event has a very important meaning of the VCEA, marking a turning point by gathering, linking and joining hands with the activities of domestic and foreign organizations related in clean energy field, especially in Ho Chi Minh City and the South” said Dr. Thien.

5 Tasks for Representative Office in Ho Chi Minh City

At the launching ceremony, the Standing Vice President of VCEA asked the Representative Office in Ho Chi Minh City to urgently deploy 5 tasks:
1. Quickly completing work on legal entities, consolidate the organizational structure to be ready to perform tasks assigned by the Association.
2. Summarizing the list of collectives and individuals who voluntarily join the Association to make decisions to add members.
3. Listening to the opinions and thoughts of members, learning, exchanging experiences with investors in the field, consulting scientists, managers, synthesizing ideas to advise and recommend to the Association Leaders.
4. When allowed by the Association’s Leaders, organizing forums, seminars on science, management, product promotion, etc., taking comments from members on policy mechanisms to submit to the Association to review and submit to the competent authorities.
5. Launching emulation movements in the community, selecting collectives and individuals that are excellent advanced flags in the field, proposing unexpected reward, regular reward granted under the Emulation and Commendation law, organizing awards according to subjects and many other important activities…

Suri Nguyen.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *