Nhận bản tin Online
Bài viết mới
26 Th3 2023

Blog Tự Động Hóa

Công cụ & máy móc

DYNSIM Checkout 

Trong thiết kế điều khiển nhà máy mới hoặc được nâng cấp, thường hệ thống điều khiển an toàn là con đường nguy cơ quan trọng để hoàn thành việc khởi động nhà máy đúng tiến độ. Sự mô phỏng độ hi-fi thường không thể phù hợp với khoảng thời gian hạn chế cần để hỗ trợ khởi động. Mô phỏng Tieback là một công cụ tốt cho các kiểm tra cơ bản, nhưng chỉ hiệu quả khi kiểm tra các vòng lặp đơn tại một thời điểm.
Đăng nhập DYNSIM Checkout® – một môi trường mô hình hoạt động đơn vị ở mức cao được thiết kế với khả năng xác nhận kiểm soát. Tương tự với cấu trúc của DYNSIM High-Fidelity, Checkout không cần cho dữ liệu cần cho dữ liệu kỹ thuật chi tiết. Trong việc trao đổi dữ liệu tin cậy, DYNSIM Checkout cung cấp một công cụ dễ sử dụng để xác nhận các vòng lặp tương tác nhiều chiều và điều khiển phức tạp trong chu trình kiểm tra chấp nhận. Thêm vào đó, DYNSIM Checkout có thể sử dụng cho Operator Familiarization, học cách khởi động và vận hành thiết bị, cách để tự khóa, làm thế nào để thao tác quá trình, và làm thế nào nhận ra trạng thái hoạt động của quá trình bằng cách giải thích các trị số cảm biến khác nhau.

Related posts

Trả lời

Required fields are marked *